Skogen

Ashramets mark består till största delen av skog, som visat sig vara mycket variationsrik och med en stor biologisk mångfald. Skogen varierar mellan gammal granskog, hällmarkstallskog och äldre betesmarker med löv- och barrträd. På den kalkrika marken växer flera olika orkidéer som till exempel nattviol, skogsknipprot, tvåblad och jungfru Marie nycklar. Stiftelsen har som uppgift att sköta skogen så att dess natur- och friluftsvärden bibehålls eller ökar och står som garant för att den inte säljs vidare eller exploateras på annat sätt. Skogen bjuder in till både avkopplande promenader och kontemplation. För den som är ovan att gå i skogen finns en naturstig som är lätt att följa.

Sedan 2015 är ungefär en tredjedel av skogen klassad som biotopskyddsområde av Skogsstyrelsen. Det innebär att den är formellt skyddad för framtiden.

Läs mer om skogen i skötselplanen (pdf-fil).