Ashramet

Ashramet Samba Sada Shiva Dham grundades 1992 och ligger i Roslagen ca 12 mil norr om Stockholm. Stiftelsen Samba Sadashiva är sedan 2013 ägare av ashramets fastighet och förvaltar den i enlighet med Shri Babajis budskap Sanning, Kärlek och Enkelhet, och med syfte att stödja människors andliga och mänskliga utveckling och samarbete.

 

Ashramets kärna består av templet och dhunin. Templet finns i en gammal lada, och dhunin, eldplatsen, ligger omgiven av skog. Skogen upptar större delen av ashramets mark, och en del av den är sedan några år tillbaka biotopskyddsområde, skyddat av Skogsstyrelsen. Det finns även några mindre byggnader på ashramets mark. Flera planer finns för vidare utveckling av ashramet, bland annat renovering och ombyggnad av ladan för framtida behov.


Ashramet har besökts av många gäster, både från närområdet och mer långväga besökare från Indien, USA och olika europeiska länder. Vi har genom åren haft utbyte med Hindu Mandir Society och Swedish Indians Association i Stockholm. Vi har även kontinuerliga kontakter med andra Babajiashrams och Babajicenter världen över. Här nedan följer en sammanfattning av några händelser som format ashramet till vad det är idag.

 

1994 hade ashramet besök från Indien av Alok Bannerjee, senare ordförande i den internationella Haidakhandi Samaj, samt Haregovind Baba och en grupp med andra internationella gäster. Vid detta tillfälle invigdes Dhunin, eldtemplet i skogen.

 

Sommaren 2003 fick ashramet besök av Shri Mahamandaleshwar, en indisk mästare som själv var ledare för många ashram i Indien. Inför detta besök restes en mandir, ett indiskt tempel, i en del av ladan. Shri Mahamandaleshwar genomförde den första pujan här under ett tre dagar långt program som hade ett sjuttiotal besökare. Ett tvådagarsprogram arrangerades också i Stockholm i samarbete med Hindu Mandir Society som samlar en stor del av hinduerna i Stockholm.

 

Tack vare ett samarbete med SIA – Swedish Indians Association - kom vi att vara värd för en 450 kilo tung Shivling under sommaren 2007. Denna Mahakaleshwar linga fyllde väl platsen i mandiren under några månader, innan den placerades permanent på den hinduiska begravningsplatsen på Strandkyrkogården i Tyresö. Vi deltog även i invigningsceremonierna på Strandkyrkogården, den tredje september 2007, i närvaro av bland annat den indiske ambassadören och svenska politiker. Mahakaleshwar linga används nu i samband med traditionella hinduiska begravningsriter.

 

År 2010 fick vi tack vare ovannämnda indiska kontakter i Stockholm en donation från Indien i form av en Shivling i vit och svart marmor. Namnet på denna, Samba Sadashiva linga, uttrycker föreningen mellan den Gudomliga Modern och den Helige Shiva, precis som namnet på ashramet. Invigningsceremonin ägde rum den 26 september 2010 under ledning av Swami Nirdosha, och i närvaro av Indiens ambassadör Ashok Sajjanhar och ett trettiotal andra gäster.

 

I juni 2013 fick Stiftelsen Samba Sadashiva förvärvstillstånd för fastigheten Ortala 4:52. Stiftelsen är därmed ägare till marken som utgör ashramet, vilket bådar för ett långsiktigt perspektiv och stora möjligheter till vidare utveckling.

 

Sedan år 2015 klassas ca en tredjedel av ashramets mark som biotopskyddsområde efter beslut av Skogsstyrelsen. Denna del av skogen har stor biologisk mångfald då den aldrig kalhuggits och har därför ett särskilt stort innehåll av skyddade arter.

 

Sommaren 2016 ordnades ett större program, Unity Gathering, med internationella gäster från många olika länder. Under tre dygn samlades vi för aarati, pujas, kirtan och yagya. Det ordnades också skogsguidning, och vi hade satsang på temat egna erfarenheter och tankar kring Shri Babajis budskap. Året efter följdes detta av ett liknande program runt sommarsolståndet 21 juni.

 

Dhunin

Skogen


Ashramets mark består till största delen av skog, som visat sig vara mycket variationsrik och med en stor biologisk mångfald. Skogen varierar mellan gammal granskog, hällmarkstallskog och äldre betesmarker med löv- och barrträd. På den kalkrika marken växer flera olika orkidéer som till exempel nattviol, skogsknipprot, tvåblad och jungfru Marie nycklar. Stiftelsen har som uppgift att sköta skogen så att dess natur- och friluftsvärden bibehålls eller ökar och står som garant för att den inte säljs vidare eller exploateras på annat sätt. Skogen bjuder in till både avkopplande promenader och kontemplation. För den som är ovan att gå i skogen finns en naturstig som är lätt att följa.


Sedan 2015 är ungefär en tredjedel av skogen klassad som biotopskyddsområde av Skogsstyrelsen. Det innebär att den är formellt skyddad för framtiden.

Läs mer om skogen i skötselplanen (pdf-fil).